STSTUS PRAWNY


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189),
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198),
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
• Statutu szkoły
• Wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Głuchołazy.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.