PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


1. Szkoła zapewnia realizację prawa każdego ucznia do bezpłatnego kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:
• Ustawy o systemie oświaty,
• Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,
• Wytycznych Kuratora Oświaty w Opolu,
• Wytycznych Organu Prowadzącego,
• Uchwał Rady Pedagogicznej,
• Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły,
• Wniosków Rady Rodziców


Cele ogólne szkoły

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
2. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
3. Rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, zainteresowań i uzdolnień oraz wzmacnianie motywacji do dalszej nauki.
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i działań w zgodzie ze społecznymi regułami życia.
5. Wprowadzenie uczniów w świat kultury, dorobku i dziedzictwa narodowego.
6. Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.