KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuchołazach.
Dane kontaktowe administratora: ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy tel. 77 43 91 741, 77 43 94 528 e-mail: sekretariat@psp2glucholazy.pl, szkolasp2a@op.pl
2) Inspektorem ochrony danych jest Maciej Grubiak, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@psp2glucholazy.pl, maciej.grubiak@psp2glucholazy.pl, pisemnie pod adresem: PSP2 w Głuchołazach. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm. ).
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail odbywa się za zgodą i jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na podanie numeru telefonu i adresu e-mail uniemożliwi z Panią/Panem kontakt. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.