• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Zasady korzystania z telefonów

ZARZĄDZENIE nr 112/09/2015

Dyrektora PSP nr 2 w Głuchołazach

w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

na podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dn. 21 maja 2001r ws ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2007r.Nr 35, poz.221 i 222 z późn. zm.)

2. Statutu PSP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach

§ 1

Dyrektor PSP nr 2 w Głuchołazach wprowadza procedurę korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Nie będą więc respektowane żadne roszczenia z tytułu ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

4. Podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mających możliwość łączenia się z internetem, posiadających zainstalowane aplikacje rozrywkowe (gry, chat itp.) oraz wyposażone w funkcje rejestracji oraz odtwarzania dźwięku i obrazu. Urządzenia powinny być wyłączone i schowane do plecaków.

§ 3

Postępowanie wobec ucznia łamiącego warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych.

2. Nauczyciel odbiera uczniowi wyłączony przez ucznia telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne łącznie z kartą pamięci w momencie stwierdzenia naruszenia przepisów szkolnych.

3. Nauczyciel oddaje telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt do sekretariatu szkoły.

4. W sekretariacie prowadzony jest wykaz, w którym zapisuje się datę przyjęcia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych w depozyt, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz datę odbioru i podpis ucznia, rodzica/prawnego opiekuna.

5. Nauczyciel odnotowuje sytuację w dzienniku lekcyjnym (uwagi) i informuję o zdarzeniu wychowawcę klasy.

6. W przypadku, gdy sytuacja zdarza się po raz pierwszy, uczeń ma prawo odebrać z sekretariatu telefon osobiście po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

7. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz drugi, wychowawca klasy informuje rodziców/opiekunów prawnych o możliwości odebrania telefonu z sekretariatu.

8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia w godzinach pracy szkoły. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach i zasadach korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

9. W przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania zgodnie z zasadami zawartymi w WSO.

10. Dyrektor, w przypadku podejrzenia o naruszenie dóbr osobistych lub zagrożenia innych osób, może za zgodą rodziców i w ich obecności, przejrzeć zawartość pamięci telefonu i karty SIM.

 

 

Copyright © 2023. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube